1.GİRİŞ
İşbu Üyelik Sözleşmesi EVDEUZMAN’ ın; E- KİLİT uygulamasına ilişkin sunulan hizmetlere, E-KİLİT’ in kullanılmasına ve koşullarına ilişkin kuralları düzenlemektedir.
İşbu Sözleşme’nin, EVDEUZMAN web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı” veya “Üye”) tarafından, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya kullanılmaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.
İşbu Sözleşmede düzenlenen koşulların Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, E-KİLİT Hizmetlerine erişemez ve hizmetleri kullanamazsınız. Kullanıcı tarafından web sitesi ve uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve kullanım, Kullanıcı ile EVDEUZMAN arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’ deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu anlamına gelir.
İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer.
EVDEUZMAN tarafından, tamamen EVDEUZMAN’ nın takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ ye dahildir. EVDEUZMAN, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’ yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da E-KİLİT ve Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir.
EVDEUZMAN, Sözleşme’ de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Üyeler/Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’ deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
EVDEUZMAN’ ın Hizmetleri sunmaya başlaması durumunda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.
LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. TARAFLAR

2.1.“EVDEUZMAN” EVDEUZMAN GAYRİMENKUL HİZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş
Adres: Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. No:48 d:1 34674 Üsküdar İstanbul
Tel: 0216 706 53 23
Web: www.evdeuzman.com
Eposta: info@evdeuzman.com
Vergi Dairesi: Üsküdar
Mersis No: 0382 0342 8590 0001
2.2.“ÜYE” EVDEUZMAN tarafından sunulan iş bu Sözleşmeye konu Hizmetleri, bu Sözleşmeyi onaylayarak ve kabul ederek yararlanacak kişiyi tanımlar

3. TANIMLAR
3.1.Hizmet: E-KİLİT sistemine sahip EVDEUZMAN Müşterilerine ait Taşınmazların, satış ya da kiralanması amacıyla Üyelerce görülebilmesi ve gezilebilmesi için taşınmazın tanıtımı ve E-KİLİT sistemi üzerinden verilecek kapı açma (Taşınmaz ve Taşınmazın bulunduğu bina ana giriş kapıları dahil) hizmetini ifade eder.
3.2.E-KİLİT: EVDEUZMAN tarafından sitede açık arttırma yolu ile satış yapılabilir. Üye, açık artırmaya katılım durumunda gerekli görüldüğü durumda açık artırmaya katılım koşullarını içeren belgeleri okuyup gerekirse imzalayacak. Açık artırmayla ilanı oluşturmak istediğinde ise EvdeUzman tarafından istenen belge ve bilgileri iletmek zorundadır.
3.3.Üye/Kullanıcı: Sistemin/Platformun Kurulu olduğu taşınmaz ile bina ana giriş kapısının, taşınmazı gezecek ÜYE’ lere uzaktan erişimle açılmasına ilişkin, kapı/kapıların açılmasıyla sınırlı hizmet taahhüdünü yerine getirmek için tasarlanmış, taşınmazın kapısına monte edilen ve içerisinde elektronik kilit sistemi barındıran yazılım ve donanımdan müteşekkil elektronik kilit sistemini tanımlar.
3.4.Taşınmaz: E-KİLİT Sisteminin Kurulu bulunduğu Müşterilere ait gayrimenkulü tanımlar.
3.5.Müşteri: E-KİLİT platformunun kurulu bulunduğu Taşınmaz maliki ya da Taşınmaz üzerinde ayni ya da şahsi hakka sahip kişileri tanımlar.
3.6.E-KİLİT Platformu: E-KİLİT Sistemin kullanımıyla ilgili; üyelik, sözleşme, randevu ve benzeri iş ve işlemlerin yapılabildiği, E-KİLİT sisteminin kullanımı ve üyelik koşullarına ilişkin zaman içerisinde değişebilecek koşul ve talimatların yer aldığı EvdeUzman Mobil Uygulamaları, Çağrı Merkezi veya www.evdeuzman.com web portalını tanımlar
3.7.Randevu: Müşteriye ait Taşınmazı gezmek ve görmek için; web sitesi, uygulama ya da yerine göre çağrı merkezi yoluyla ve Üye’ nin talebiyle EVDEUZMAN tarafından oluşturulan, EVDEUZMAN’ ın her zaman tarih ve saatini değiştirilme ya da tümden iptal hakkına sahip olduğu, E-KİLİT üzerinden kapı açma hizmeti alınacak zaman aralığını ve/veya hizmet mutabakatını tanımlar.
3.8.Sözleşme: EVDEUZMAN ile Üye arasında akdedilen bu Üyelik Sözleşmesini tanımlar.
3.9.Üçüncü Şahıslar. EVDEUZMAN, Müşteri ve Üye dışında kalan; gerçek kişi, tüzel kişi, ticari şirket, vakıf, dernek, kamu tüzel kişi gibi yerli ve yabancı hukuki kişileri ifade eden genel terimdir

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme; EVDEUZMAN’ ın E-KİLİT Müşterilerinin tasarrufunda bulunan taşınmazın satışı ya da kiralanması amacıyla, taşınmazın gösterileceği Üyelere tüm hakları Evdeuzman’ a ait E-KİLİT sistemi üzerinden uzaktan erişimle taşınmaz kapısının açılması suretiyle gezdirilmesine ilişkin ÜYE’ ye sağlanacak hizmet ve servislere ve bunlardan yararlanılabilmesi için gerekli Platform/Portal ve Mobil Uygulamaya üye olunmasına dair üyelik koşullarını düzenlemektedir.

5. SÖZLEŞME VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR
5.1. Bağımsız Taraflar: ÜYE kendi nam ve hesabına faaliyet göstermektedir. ÜYE, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri alırken ve diğer yükümlülükleri yerine getirirken bağımsız bir kişilik ve taraf sıfatına sahip olacak, bu Sözleşme kapsamındaki hizmeti kendi nam ve hesabına bağımsız bir kişi olarak alacak ve yürütecektir. ÜYE hiçbir gerekçe ile EVDEUZMAN adına beyanlarda bulunma, herhangi bir şekilde taahhütler içine girme yetkisine sahip olmayacaktır.
5.2. Tazmin Sorumluluğu: ÜYE, kendisine veya personeline/bağlantılı olduğu kişilere atfedilebilecek kusurlu davranışlardan ve bunun sonuçlarından sorumlu olacaktır. ÜYE, bağlantılı olduğu kişiler ile kendi personelleri de dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, ortaya atılacak Kişisel yaralanma, ölüm veya mülkiyetin kaybı veya hasar görmesi veya diğer zarar doğuran fiillere bağlı taleplere karşı EVDEUZMAN’ ı tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemesini sağlayacaktır.
5.3. Üçüncü Şahıs Haklarının İhlali: E-KİLİT üzerinden sunulan hizmetler kapsamında ÜYE’ den kaynaklanan sebeplerle Müşteri de dahil olmak üzere Üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir hakkın ihlal edildiği iddiası ile Müşteri ya da EVDEUZMAN’ a bir husumet yöneltilmesi halinde ÜYE, EVDEUZMAN’ ın ve/veya Müşterinin maruz kaldığı tüm zararları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. ÜYE böyle bir dava sonunda, Müşteri ya da Üçüncü şahıslara ödenecek tazminat dışında, EVDEUZMAN’ ın ve maruz kalacağı tüm zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür.
5.4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Platform, Portal ya da Mobil uygulama ile E-KİLİT Hizmeti ya da servislerin verilmesi kapsamında hazırlanan, kullanılan, Taşınmaza montajı yapılan ya da bir şekilde ÜYE ile paylaşılan başta E-KİLİT sistemi ile bağlı hizmetler ve bu hizmetler kapsamında kullanılan her türlü bilgi, belge ve materyalin fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran EVDEUZMAN ve/veya hak sahiplerine aittir. Üçüncü Şahısların ürün/hizmet/yazılım lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans/hizmet sözleşmelerine/koşullarına tabidir. ÜYE, Platform, Portal ya da Mobil uygulama ile E-KİLİT ve hizmetlere yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili burada belirtilen süreli şahsi kullanım lisansı dışında hiçbir hak elde etmemektedir.
5.5. Değişiklikler: EVDEUZMAN kendi kararına bağlı olarak, Sözleşmeye konu hizmetleri ya da hizmet koşullarını kısmen ya da tamamen revize etmek, ÜYE’ ye ilave sorumluluklar yüklemek veya daha önce yetkisi alınmış bazı hizmetleri ortadan kaldırmak ya da iptal etme hakkına sahip olacaktır. Yapılabilecek değişiklik ya da hizmet talimatlarına Portal ve/veya Mobil Uygulamada yer verilecektir.
5.6. Denetleme: EVDEUZMAN veya temsilcilerinin Sözleşme kapsamındaki hizmete ilişkin; Taşınmaza, E-KİLİT sistemine ve hizmetlerle ilgili tüm ÜYE kayıtlarına her zaman erişim hakkı olacak ve kontrol ve denetimde bulunabilecektir. EVDEUZMAN, bu Sözleşme konusu hizmetin verilmesi esnasında Üyeleri doğrudan denetleme, nezaret etme, müdahale etme, hizmetin biçiminde, kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir. ÜYE bu kapsamdaki erişim ve denetimler için EVDEUZMAN veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacaktır.
5.7. Sağlık Ve Emniyet: ÜYE, bu Sözleşme kapsamında E-KİLİT sistemi üzerinden hizmet alımı esnasında kendi güvenliğinden bizzat sorumludur. EVDEUZMAN’ ın Taşınmazın ya da bağlantılı alanların sağlıklı ve emniyetli ortamlar olduğu yönünde herhangi bir garantisi ya da taahhüdü bulunmamaktadır. ÜYE ya da kendisine eşlik eden kişilerin maruz kalacağı kazalardan ve hasarlardan ÜYE doğrudan kendisi sorumludur. EVDEUZMAN’ ın bu kişiler karşısında hiçbir mali ya da hukuki sorumluluğu yoktur ve kendisine karşı bu kişiler tarafından husumet tevcih edilemez. Böyle bir durumda EVDEUZMAN’ ın sorumsuzluk karinesinden yararlanacağını ÜYE peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.8. Kişisel Veriler: EVDEUZMAN, Üye ve Kullanıcıların gizli bilgilerini/kişisel verilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.
EVDEUZMAN, Üye bilgilerini Üyenin açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder.
EVDEUZMAN, Kullanıcının kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.
Üye bilgilerinin, üçüncü şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından EVDEUZMAN, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. EVDEUZMAN’ nın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir.
EVDEUZMAN KVK Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak Üye: üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile EVDEUZMAN arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.
Müşteri Hizmetleri kullanımıyla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntüsünü ve sesini (Taşınmazla ilgili görseller ve videolar dahil); EVDEUZMAN tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle EVDEUZMAN’ dan, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğini, EVDEUZMAN’ ın bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, EVDEUZMAN’ ın fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarını dilediği zaman dilediği mecrada montajlı ya da montajsız olarak dilediği şekilde kullanımına rıza gösterdiğini, bu nedenle EVDEUZMAN ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
5.9. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması: Hizmetleri kullanımdan doğacak tüm risk, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde Üye’ ye aittir. EVDEUZMAN, meydana gelebilecek zararlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan ve zararlardan yükümlü ve sorumlu değildir. EVDEUZMAN bu tür hasar ve zararların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan/zarardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz: (i) hizmetleri kullanımınız, hizmetlerle alâkanız ya da hizmetlere erişiminizin veya kullanımınızın aksaması; (ii) EVDEUZMAN’ ın makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından, EVDEUZMAN sorumlu değildir. Üye, Tarafların ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talepten feragat etmeyi, bu taleplerden EVDEUZMAN’ ı ve EVDEUZMAN ile ilişkili tüm tarafları beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır.
5.10. Ticari İletiler ve İletişim: ÜYE, EVDEUZMAN ya da EVDEUZMAN’ ın kontrol etmediği, 3. Şahıslardan sms, e-posta dahil her şekilde; elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri ret etme hakkına sahiptir. Ret talepleri EVDEUZMAN tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericisinin EVDEUZMAN olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

6. E-KİLİT HİZMETİ VE ÜYELİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR
6.1. Üyelik Koşulları:
a) Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hesabına kaydolunması ve kullanılması gerekmektedir. Taşınmazına E-KİLİT üzerinden erişim ve üyeliğe konu hizmetlerden yararlanabilmesi için Sözleşmede yazılı ÜYE’ye ait yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gereklidir.
b) Kayıt: EVDEUZMAN, Portal ya da uygulamanın ya da bölüm ya da hizmetlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlıdır. EVDEUZMAN farklı üyelik ya da hizmet kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir.
c) Üyelik kaydı sırasında Üyeden bazı kimlik (ad soyad-tckn-doğum tarihi-kredi kartı bilgisi-konum bilgisi vb) ve iletişim bilgileri (adres-cep telefonu- sabit telefon- web adresi- eposta adresi vb) istenmektedir.
d) Üyelik sırasında kullanıcı adı ve şifre verilir veya bunlar Üye tarafından oluşturulur.
e) Üyelik ve Hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşında olunmalıdır.
f) Bazı durumlarda Hizmetlere erişim ve Hizmetleri kullanım için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kimlik ibraz edilmediği durumlarda Hizmetlere erişim ve Hizmetlerin kullanımını engellenebilecektir.
g) Kayıt sırasında girilen, uygulama ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu portal aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.
h) Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir.
i) Üyeler, Portal ya da Mobil Uygulamaya iletilen, verilen veya bunlar aracılığıyla gönderilen kendisine, Taşınmaza ve alınacak hizmetlere ilişkin her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır. ÜYE tarafından EVDEUZMAN’ a verilen bütün bilgi ve kayıtlar doğru olmak ve E-KİLİT sisteminden ve üyelikten yararlanılabilmesi için tam gerçekleri yansıtmak zorundadır.
j) Kullanıcı adı, şifre, cep telefonu ve e-mail adresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak EVDEUZMAN bir sorumluluk kabul etmez. Bu bilgilerdeki yanlışlık ya da eksiklikten, izinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde, EVDEUZMAN ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.
k) Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve EVDEUZMAN’ a haber vermekle yükümlüdür.
6.2. E-KİLİT Sisteminin Kullanım Koşulları:
a. E-KİLİT Platformu (web sitesi, uygulama ya da üzerinden Taşınmazın (Taşınmazın bağlı olduğu ana giriş kapıları dahil) kapısının açılması için Üyelerden Ad-Soyad, TCKN, Doğum tarihi, Cep Telefonu numarası ve SMS doğrulama kodu alınacaktır.
b. Üyelik ve randevunun çağrı merkezi yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda; üyelik ve randevu için ÜYE’ den Ad-Soyad, TCKN, Doğum tarihi, Cep Telefonu numarası ve SMS doğrulama kodu alınacak ve ses kaydı yoluyla alınan bu bilgiler EVDEUZMAN tarafından muhafaza edilecektir.
c. Taşınmaza ilişkin bilgiler, EVDEUZMAN tarafından bir doğrulama yapılmaksızın, Müşteriler tarafınca verilmektedir. EVDEUZMAN müşteriden alınan bilgileri, olduğu gibi kullanmaktadır. Taşınmaz ile ilgili bilgilerde eksik ya da yanlış olmasından dolayı EVDEUZMAN’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. E-KİLİT hizmetlerinin verilmesini doğrudan ya da dolaylı yollardan etkileyecek bilgi ve belgelerin temini, doğruluğunun araştırılması ÜYE’ nin sorumluluğundadır.
d. ÜYE randevularını web ve/veya mobil aplikasyon üzerinden alacaktır. Teyit için ÜYE’ ye GPS den lokasyon şartı koşulabilecek, mobil telefonlarından konum izni vermeyen, eşleşmeyen ÜYE’ ye hizmet verilmeyebilecektir.
e. EVDEUZMAN, Taşınmazı ve randevuları kapalı devre kamera sistemi ile gözetleme, alınan görüntüleri kayıt altına alma, Müşteri, resmi merciler ile bir ihtilaf halinde ilgili taraflarla paylaşma hakkına sahiptir.
f. Taşınmazı gezecek ÜYE’ nin adı-soyadı ve cep telefonu EVDEUZMAN tarafından Taşınmazın sahibi Müşterinin kayıtlı telefonuna SMS ve kayıtlı e-postasına bildirecek ve paylaşılacaktır. ÜYE bu bilgilerin Müşteri ile paylaşılmasını kabul etmiştir.
g. ÜYE kullandığı gsm hattı nedeniyle (cep telefonunu kapalı olması ya da cep telefonunun çekmemesi gibi haller vb.) E- Kilit hizmetlerinden tam ve gereği gibi yararlanılamaması halinde tüm sorumluluk ÜYE’ ye aittir.
h. Randevu aldığı halde, makul bir mazereti olmaksızın Taşınmazı gezmeyen ÜYE’ ye hizmet tekrarında bulunulmayacaktır.
i. E-KİLİT hizmeti yalnızca evi gezmek ve görmek için kullanılacaktır. Bunun dışındaki her türlü kullanım, kullanım teşebbüsüne EVDEUZMAN, Müşteri ya da ilgililerin müdahalede bulunma, aykırı kullanımları engelleme hakkı saklıdır.
j. ÜYE, randevu sırasında Taşınmazda; elektrik, su ve doğalgaz sistemlerine müdahale edilemez; kapalı sistemler açılamaz ve hiçbir şekilde elektrik, su ve doğalgaz kullanılamaz.
k. E-KİLİT kapsamında yer gösterme hizmetleri ve randevuler; haftanın 7 günü, mevsime göre değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla; sabah 08.00 akşam 18.00 saatleri arasında verilir. Taşınmazın bulunduğu apartman, site, toplu yapı, iş merkezi gibi yapıların açıldığı ya da kapandığı saatlere ilişkin uygulama ya da farklılıklardan EVDEUZMAN sorumlu tutulamaz.
l. ÜYE, evi sadece gezmek için kullanılacaktır. Bunun dışında her türlü illegal kullanımda üye sorumludur. Evdeuzman bunun takibini dilediği gibi yapabilecektir.
m. Standart randevu ve ziyaret süresi 30 dakidadır. ÜYE’ nin taşınmaza randevu saati başlangıcından geç gelmesi, randevu süresini uzatmaz. ÜYE randevu saati bitiminden önce taşınmazdan kapıyı kapatarak ayrılmakla mükelleftir.
n. ÜYE, E-Kilit sistemi üzerinden ve onaylı randevu uyarınca Taşınmazı gezme ve görme hakkına sahip olup, randevu saati bitiminde Taşınmazı terk etmekle yükümlüdür. Hiçbir koşulda, randevu aşımında bulunulamaz, Taşınmaza yerleşilemez ve E-KİLİT sisteminin çalışmasına müdahale edilemez. Aksine bir durumun tespiti halinde EVDEUZMAN’ ın denetleme ve müdahale hakkı saklıdır.
o. Randevu saatlerinde EVDEUZMAN’ ın belirleyeceği randevu saatleri esastır. ÜYE, EVDEUZMAN’ ın belirleyeceği saatler dışında randevu oluşturamaz. EVDEUZMAN’ ın teyit etmediği randevulardan oluşacak gecikme, aksaklık ve zarar ziyandan ÜYE sorumludur. Randevu aşımı halinde, böyle bir duruma ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin EVDEUZMAN, bizzat müdahalede bulunma, kolluğun ya da Taşınmazla ilgili yetkililerin (site güvenliği, bina/site yönetimi, bina hizmetlisi vs) müdahalesini isteme ve lüzumlu tüm tedbirleri alma hakkına sahiptir.
p. Herhangi bir zamanda ve Üyenin rızası dışında, EVDEUZMAN, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Üyenin Hizmetleri kullanımını kısıtlayabilir. Onaylanmış bir randevu bulunsa bile iptal edebilir ya da başka bir zamana öteleyebilir. Bunun yanı sıra Üye, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir.
q. Taşınmazın bu Sözleşmede belirtilen hizmetlere konu edilmesi dolasıyla iş emniyeti, güvenlik ve diğer ilgili mevzuata uygun davranılması ve mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemin alınmasında EVDEUZMAN herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Taşınmazın kapısının E-KİLİT yoluyla açılması, açık tutulması, Üyelere ya da üçüncü şahıslara gezdirilmesi ya da Taşınmazın bu Sözleşme şartlarında E-KİLİT üzerinden işleme tabi tutulmasından, neticeden bu konulardaki hukuki ve cezai sorumluluklardan bizzat Müşteri ve/veya ÜYE sorumludur. EVDEUZMAN’ ın bu konuda her hangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
r. Taşınmazın kapısı Üye tarafından kapatılacaktır. Kapının kapanıp kapanmadığı EVDEUZMAN tarafından kontrol edilmektedir. Bu önlemlere rağmen kötü niyetli hareketler dahil Taşınmazın kapısının açık bırakılması nedeniyle Taşınmaza veya E-KİLİT’ e verilen zararlardan ve ÜYE’ nin ihmal ya da kusurunu neticesi meydana gelecek her türlü zarar ziyandan ÜYE sorumludur.
s. ÜYE, randevu sonunda Taşınmazın; kapı ve pencerelerinin, balkon kapı ve girişlerinin, havalandırma kapı ve pencerelerinin, Taşınmaza erişime ilişkin dış kapı ve geçiş kapılarının ve elektrik, su, gaz, aydınlatma, klima ve benzeri ekipmanları kapalı tutmakla ve kapalı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle Taşınmazın bulunduğu ana yapıya, Taşınmaza, Taşınmazda bulunan demirbaş ve eşyalara ya da E-KİLİT sistemine verilecek her türlü zarardan ÜYE sorumludur.
t. Sözleşmeye konu hizmetler yalnızca ÜYE’ ye verilir ve bu hizmetlerden ÜYE yararlanabilir. Hizmetlerden ÜYE dışında üçüncü şahıslar yararlandırılmaz. Hizmetin sunumu ya da Taşınmazın gezilmesi sırasında ÜYE’ ye eşlik edenlerin maruz kalacağı tüm zarar ziyandan ÜYE sorumludur. Ayrıca ÜYE’ ye eşlik eden üçüncü şahısların’ taşınmaza veya E-KİLİT’ e verdiği her türlü zarar ve ziyandan ÜYE sorumludur.
u. Taşınmazın bulunduğu, Site güvenliği, apartman görevlisi veya yöneticisi tarafından talep edildiği durumda, ÜYE, EVDEUZMAN web sitesi veya uygulamasında bulunan, randevu detaylarının gösterildiği bir belge olan; “Eve Giriş İzni” belgesini göstermekle yükümlüdür.
6.3. E-KİLİT Hizmetleri, üyelik şartına bağlı olarak üyelere ücretsiz olarak sunulmakta ve EVDEUZMAN tarafından bir ücret alınmamaktadır. Bununla birlikte EVDEUZMAN, dilediği zamanda E-KİLİT Hizmetlerini ücretli hale getirme hakkına sahiptir.
6.4. ÜYE, Müşteri Taşınmazını E-KİLİT Hizmetleri üzerinden kiralamasına mahsus olarak, kiralama karşılığı, tüm vergiler hariç, kira ve depozitoya mahsup etmemek üzere bir kira bedelini nakden ve defaten Müşteriye ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.5. EVDEUZMAN, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Üyelik koşullarını, Uygulamalar ile hizmete ilişkin uyulacak koşulları ve bunlara ilişkin talimatlarda değişiklik yapma ya da yeni/ek bir takım koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler EVDEUZMAN kurumsal sitesinde, Portal ya da Mobil uygulamada sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelecektir.
6.6. EVDEUZMAN, lüzumlu tüm bilgiler verilse dahi Üyelik, Üye olunsa dahi randevu taleplerini nedensiz olarak reddetme, üyelik sağlanmış olsa dahi Portal veya Mobil uygulamalardan Üyeyi yararlandırmama ya da yararlanmayı ek şartlara bağlama hakkına sahiptir. EVDEUZMAN, önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu Platforma ya da Portal üzerinden veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
6.7. ÜYE, Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm mevzuata ve yasal düzenlemelere uyacağını kabul etmiş sayılır. Hizmetleri sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmalı, mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamalıdır.
6.8. Taşınmaza erişimle ve Taşınmaza girilmesi ve incelenmesiyle ilgili hak sahiplerinden, kat maliklerinden, kiracı, kullanıcı ya da her ne ad altında kullanan olursa olsun tüm ilgililerden alınması gerekli izin ve müsaadelerin alınmasından Taşınmaz sahibi veya Müşteriler sorumludur. Bunların alınmamış olması nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, başvuru, şikayet ve dava nedeniyle tüm sorumluluk Müşteri ve/veya Üye’ ye aittir. EVDEUZMAN bu yöne ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
6.9. EVDEUZMAN’ ın Taşınmazın tasarrufu (mesken ya da işyeri olarak kullanımı ile işletme ruhsatlarının alınabilmesi ya da özel ihtiyaçların karşılanması) bakımından herhangi bir uygunluk taahhüdü ya da garantisi bulunmamaktadır. Taşınmazın, Üye tarafından tasarrufu düşünülen amaca ya da özel amaçlara uygunluğuyla ilgili EVDEUZMAN’ ın özel ya da genel herhangi bir taahhüdü, garantisi ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Taşınmazın tasarrufun türüne göre gösterilmesi, gezdirilmesi, kiralanması, satılması ya da benzeri tasarruflara konu edilmesi, değerlendirilmesi ve bunun tüm sonuçları Müşteri ve/veya ÜYE sorumluluğundadır. Yasaların izin verdiği ölçüde ve Üyenin Hizmetlerden yararlanmasına bağlı olarak EVDEUZMAN; satıla bilirlik, kiralana bilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler taşınmazlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır.
6.10. EVDEUZMAN, Müşteriler ile Üyeler arasındaki ya da bunlar ile aracı tellal, emlak komisyoncusu ve benzeri kişiler arasındaki ticari ilişkinin, söz ya da taahhütlerin tarafı olmayıp, bunlara karışmaz. Üye, bir üçüncü şahıs ya da emlak komisyoncusu aracılığıyla Üyelik gerçekleştirse ya da hizmet alsa bile, EVDEUZMAN dışındaki tarafların kendi aralarında ya da bunlar ile üçüncü şahıslar arasındaki hak ya da alacak talepleri ile başvuru ya da şikayetin tüm sorumluluğu ilgili taraflara aittir.
6.11. EVDEUZMAN, Hizmetlerin devamlı ve kesintisiz olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde EVDEUZMAN bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşınmazların uygun olmasına da bağlıdır. EVDEUZMAN, Hizmetlerin ve Taşınmazların her an uygun olmasının garantisini vermez.
6.12. Hizmet prensibi olarak herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen imara aykırı, tasarrufun şekline göre kiralanmasına ya da satılmasına engel bir durum ya da takyidat içeren Taşınmazlara E-KİLİT kurulumu yapılmamakta ve hizmet verilmemektedir. Hizmete başlanılmasından sonra böyle bir durumun varlığının tespiti durumunda hizmete son verilir. Eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle hizmete son verilmesi halinde, E-KİLİT üzerinden bir yer gösterme hizmeti verilmiş olsa bile Taşınmazın hizmet verilecek koşullarda olmaması ile ÜYE ile Müşteri arasındaki ihtilaflardan dolayı EVDEUZMAN’ ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
6.13. ÜYE, EVDEUZMAN’ a ait E-KİLİT sistemi ve platform üzerinden temin edilecek hizmete ilişkin tüm gereksinim ve olasılıkların bilincinde olduğunu, üyelik yada hizmeti alabilmesi için ilave veya özel herhangi bir gereksinim veya olasılık ortaya çıkması halinde derhal yerine getireceğini önceden beyan ve kabul etmiştir.
6.14. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Üye sorumluluğundadır. EVDEUZMAN, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.
6.15. E-KİLİT Platformu, cihaz ve sistemlerinin mülkiyeti EVDEUZMAN’ a aittir ÜYE, hizmetler için E-KİLİT’ i iş bu Sözleşme ve Portal ya da Mobil Uygulamada belirtilen talimatlara uygun bir biçimde kullanmakla yükümlüdür.
6.16. ÜYE, EVDEUZMAN’ ın dilediği zamanda; Taşınmaza ve E-KİLİT platformuna herhangi bir şekilde zarar verme, izinsiz müdahale, sistemi boş yere meşgul etme, Taşınmaz kapısının kapanmaması, randevu saatlerine uymama, randevu saatlerini aşma, Taşınmaz ya da hizmetlerin Sözleşme dışında gayri hukuki amaçlarla kullanımı, taşınmazın sahibi müşteriden gelen şikayet gibi sebeplerle ya da herhangi bir sebep belirtmeksizin Sözleşmeyi fesihle, üyeliğini sonlandırma hakkı bulunduğunu, EVDEUZMAN’ ın bu hakkını kullanması halinde hiçbir talep ve itirazda bulunmayacağını, E-KİLİT’ in, Portal ya da Mobil Uygulamanın kullanımına derhal son vereceğini beyan ve kabul etmiştir.
6.17. ÜYE, EVDEUZMAN ya da Taşınmaz sahibi ile arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta ya da E-KİLİT’ e konu hizmetlerin herhangi bir aşamasında her ne şekilde ve sebeple olursa olsun; Taşınmazda kurulu bulunan E-KİLİT sistemine veya bağlı cihaz ve ürünlere, Portal ya da Platforma fiziki ya da teknik yolla müdahalede bulunulamaz, E-KİLİT cihaz ve sistemlerinde değişiklik ya da ilave yapılamaz, yaptırılamaz, işlerliğini ve çalışmasını engelleyecek ya da değiştirecek bir girişimde bulunulamaz. Platforma ya da Portal güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Bu maddede belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların Platform ya da uygulamaya erişimi sonlandırılır, varsa Üyelikleri iptal edilir. Taşınmaz ya da E-KİLİT’ te bir zarar oluşup oluşmadığına bakılmaksızın E-KİLİT sistemine ya da çalışmasına izinsiz müdahalenin tespiti halinde EVDEUZMAN’ ın Sözleşmeyi tek yanlı feshi ve oluşan zararlarını ÜYE’ den talep hakları saklıdır.
6.18. Mülkiyeti EVDEUZMAN’ a ait Müşteri yedinde bulunan E-KİLİT’ in ÜYE’ nin ihmal, dikkatsizlik ya da kusuru ile hasara uğradığı veya tamamen yok olduğu durumlarda; bu zarar ve ziyandan ÜYE sorumlu olacaktır. ÜYE, hizmetlere konu E-KİLİT’ in kendi kusuruyla herhangi bir şekilde kayıp ya da hasara uğraması halinde, E-KİLİT ’in EVDEUZMAN tarafından belirlenecek tazmin tarihindeki değerini, tüm işçilik giderleriyle birlikte EVDEUZMAN’ a tazmin edeceğini, bu bedel üzerinde fahişlik definde veya indirim talebinde bulunmamayı, beyan ve kabul etmiştir.
6.19. ÜYE’ nin ihmal, dikkatsizlik ya da kusuru ile Taşınmazın ya da Taşınmazda bulunan demirbaş ya da eşyaların hasara uğradığı veya tamamen yok olduğu durumlarda; bu zarar ve ziyandan ÜYE sorumlu olacaktır.
6.20. EVDEUZMAN’ın; Taşınmaz, taşınmazda bulunan E-KİLİT Platformu ile demirbaş ya da eşyalara ilişkin herhangi bir sigorta yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunlarda ÜYE’ nin ihmal, dikkatsizlik ya da kusuru ile oluşan tüm hasar ve kayıplardan ÜYE sorumludur.
6.21. ÜYE, Taşınmaza ve E-KİLİT Platformuna ilişkin olağan dışı bir durumla karşılaştığında bunu, herhangi bir kazayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, varsa çalınan ya da kaybolan eşyaları EVDEUZMAN’ a derhal bildirmekle yükümlüdür. Taşınmaza ilişkin, kendi kusuruyla sebep olduğu hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ile yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ ye aittir.
6.22. Grev, lokavt, ekonomik kriz, salgın hastalık, halk hareketleri, seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı ve yasalarda meydana gelecek değişiklikler, idari makamların ruhsat ve izinleri iptal etmesi veya askıya alması; elektrik altyapısı ile data/iletişim hatlarındaki arızalar, bağlantı sorunları, E-KİLİT’ e yetkisiz kişilerce müdahalede bulunulması, Taşınmaza erişimle ilgili ayrıca bir izin gerekliliği gibi EVDEUZMAN’ ın kontrolü dışında meydana gelecek mücbir sebeplerden veya ÜYE’ den kaynaklanabilecek diğer aksaklık ya da gecikmelerden EVDEUZMAN sorumlu değildir.
6.23. EVDEUZMAN:Platform/Portal ya da Mobil Uygulama üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Platform ya da Portal üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya erişimin durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
6.24. Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetleri işbu Sözleşmede belirtilen durumların dışında kullanmak yasaktır. Üye, Hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini kabul etmiş sayılır. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe, ÜYE ve EVDEUZMAN, kayıp veya çalınmış eşyalar ile Taşınmazda meydana gelen hasarlara ilişkin sorumluluğun Taşınmazı son kez ziyaret etmiş ÜYE’ ye ait olduğunu kabul eder.
6.25. Kullanım koşullarını ihlal: EVDEUZMAN, bu Sözleşmeye yada E-KİLİT Platformu, portal ya da uygulamada yer alan Kullanım Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların/Üyelerin Platforma, Portal ya da Uygulamaya erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Üye adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. EVDEUZMAN’ ın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması burada belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
7.1. Sözleşmenin Feshi: Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Üyenin işbu Sözleşmeyi feshetmesi halinde, EVDEUZMAN tarafından sunulan hizmetler derhal durdurulur.
7.2. Mücbir Sebep: Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne EVDEUZMAN ne de ÜYE, edimlerinin ifalarının mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir sebebin 60(altmış) günden fazla sürmesi halinde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
7.3. Sona Ermenin Sonuçları: Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi ya da Üyeliğin iptali halinde ÜYE’ nin Platform, Portal ya da Mobil uygulama ile E-KİLİT sistemi üzerindeki kullanım hakkı kendiliğinden sona erer.

8. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
8.1. Anlaşmanın Bütün: İşbu Sözleşme, Taraflar arasında EVDEUZMAN’ ın sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, Üyenin rızası aranmaksızın, EVDEUZMAN tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşmeyi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetlerin kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Üye tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Üye bu Sözleşme’ yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır.
8.2. Devir: ÜYE, EVDEUZMAN’ ın önceden yazılı onayını almaksızın Üyeliğini, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez, E-KİLİT üzerinden almış olduğu hizmetlerden üçüncü şahısları yararlandıramaz. EVDEUZMAN:bu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir. EVDEUZMAN bu sözleşme uyarınca aldığı teminat varsa, bunları da devretmek, temlik etmek haklarına sahiptir.
8.3. Hakların Kullanılması: Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
8.4. Uygulanacak Hukuk ve Sorunların Halli: Bu Sözleşmeden ve sözleşmenin sona ermesinden doğan ihtilaflar da (Türk) hukuku uygulanacaktır. ÜYE, (İstanbul-Merkez) mahkemelerinin ve Merkez icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul eder.
8.5. Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde, EVDEUZMAN’ ın tutmuş olduğu resmi, özel her türlü kayıt, belge, doküman, kamera ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder
8.6. Damga Vergisi: Bu sözleşme ile eklerinden doğacak damga vergisi EVDEUZMAN tarafından ödenir.
8.7. Kabul ve İmza: ÜYE, bu sözleşmeyi, kullanım ve üyelik şartlarını tamamen okuduğunu, yazılı tüm hususları kabul ettiğini, Sözleşme hükümlerinin münhasıran Taraflar arasında; Platform, Portal ve Mobil uygulama üyeliği ile E-KİLİT sisteminin kullanımına ilişkin olduğunu; bu Sözleşmenin, gönüllülük esasına dayandığını ve EVDEUZMAN adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermediğini, E-KİLİT Sisteminin ya da Portal ve Mobil Uygulamanın kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’nin bir nüshasını edindiğini, Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu, bütün hüküm ve koşullarına tamamen uyacağını açık bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.