1. TARAFLAR

1.1.“Evdeuzman” EVDEUZMAN GAYRİMENKUL HİZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş
Adres: Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. No:48 d:1 34674 Üsküdar İstanbul
Tel: 0216 706 53 23
Web: www.evdeuzman.com
Eposta: info@evdeuzman.com
Vergi Dairesi: Üsküdar
Mersis No: 0382 0342 8590 0001
1.2.“Müşteri” ÜYE
Adres:
T.C Kimlik No:
Vergi Dairesi ve No:
Telefon:
Eposta:

2. E-KİLİT HİZMET PAKETİ VE KAPSAMI
2.1.Seçilen Paket: Gümüş / Altın / Platinum
2.2.Paket Süresi: 3 Ay
2.3.Taşınmaz Adresi:
2.4.Hizmetin Başlama-Bitiş Tarihi: Hizmet İlan www.evdeuzman.com da yayına alındığı gün başlar, kiralama ya da satış daha önce gerçekleşmediği takdirde 3 ayın son günü saat 23.59 itibariyle sona erer. Satış ve kiralamanın daha önce gerçekleşmesi halinde bu tarih itibariyle sona erer.
2.5.Hizmet/Paket Bedeli: Paket fiyatları KDV dâhil yukarıda seçilen hizmet paketine göre belirlenecektik
Ödeme Şekli: Sanal Pos Tek Çekim

3. TANIMLAR
3.1.Hizmet: EVDEUZMAN’ ın bu Sözleşme kapsamında yerine getirmeyi taahhüt ettiği; E-KİLİT sistem alt yapısının Müşteri taşınmazına kurulumu, kullanımı ve iade alınması ile E-KİLİT üzerinden sağlanacak hizmet ve servislerin tümünü ifade eder.
3.2.E-KİLİT Platformu: E-KİLİT Sistemin kullanımıyla ilgili; üyelik, sözleşme, randevu ve benzeri iş ve işlemlerin yapılabildiği, E-KİLİT sisteminin kullanımı ve üyelik koşullarına ilişkin zaman içerisinde değişebilecek koşul ve talimatların yer aldığı EVDEUZMAN Mobil Uygulamaları ve/veya www.evdeuzman.com web portalını tanımlar
3.3.E-KİLİT: Sistemin Kurulu olduğu taşınmaz kapısı ile Taşınmazın bulunduğu binanın ana giriş kapısının, taşınmazı gezecek kişilere uzaktan erişimle açılmasına ilişkin, kapının açılması ile sınırlı hizmet taahhüdünü yerine getirmek için tasarlanmış, taşınmazın kapısına monte edilen ve içerisinde elektronik kilit sistemi barındıran yazılım ve donanımdan müteşekkil elektronik kilit sistemini tanımlar.
3.4.Üye: Müşteriye ait Taşınmazın ve bina giriş kapısının E-KİLİT Sisteminden yararlanmak suretiyle açtıran ve Taşınmazı gezen kişileri tanımlar.
3.5.Taşınmaz: E-KİLİT Sisteminin monte edileceği ve bu Sözleşmeye konu hizmetlerin sağlanacağı taşınmazı tanımlar.
3.6.Sözleşme: Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmeyi tanımlar.
3.7.Üçüncü Şahıslar: Bu sözleşmenin yanları dışında üçüncü gerçek kişi, tüzel kişi, ticari şirket, vakıf, dernek, kamu tüzel kişi gibi yerli ve yabancı hukuki kişileri ifade eden genel terimdir

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme; Müşterinin tasarrufunda bulunan taşınmazın satışı ya da kiralanması amacıyla, taşınmazın gösterileceği alıcılara/Üyelere tüm hakları EVDEUZMAN’ a ait E-KİLİT sistemi üzerinden uzaktan erişimle taşınmaz kapısının ve taşınmazın bulunduğu bina ana giriş kapsının açılması suretiyle gezdirilmesine ilişkin; E-KİLİT sistem alt yapısının Müşteri taşınmazına kurulumu, kiralanması, kullanımı ve iade alınması ile E-KİLİT üzerinden sağlanacak hizmet ve servislere ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

5. SÖZLEŞME VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR
5.1. Bağımsız Taraflar: Müşteri kendi nam ve hesabına faaliyet göstermektedir. Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri alırken ve diğer yükümlülükleri yerine getirirken bağımsız bir kişilik ve taraf sıfatına sahip olacak, bu Sözleşme kapsamındaki hizmeti kendi nam ve hesabına bağımsız bir kişi olarak alacak ve yürütecektir.
5.2. Hukuka Uygunluk ve Kayıtlar: Buradaki hüküm ve koşullarla çelişmeksizin, Müşteri bütün yürürlükteki mevzuata ve resmi düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Müşteri tarafından EVDEUZMAN’ a verilen kendisi ya da tasarrufunda bulunan taşınmaza ilişkin bütün bilgi ve kayıtlar doğru olacak ve E-KİLİT sisteminden yararlanılabilmesi için Müşteri ve Taşınmaz hakkında tam gerçekleri yansıtacaktır.
5.3. Tazmin Sorumluluğu: Tarafların her biri, kendilerine, personellerine ve Taşınmazla ilgisi olabilecek kişilere atfedilebilecek kusurlu davranışlardan ve bunun sonuçlarından sorumlu olacaktır. EVDEUZMAN ve Müşteri, kendi personelleri de dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü şahıs tarafından, ortaya atılacak taleplere karşı birbirlerini tazmin edecekler, savunacaklar ve zarar görmemelerini sağlayacaklardır.
5.4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: E-KİLİT Hizmeti ya da servislerin verilmesi kapsamında hazırlanan, kullanılan, Taşınmaza montajı yapılan ya da bir şekilde Müşteri ile paylaşılan başta E-KİLİT sistemi ile bağlı hizmetler ve bu hizmetler kapsamında kullanılan her türlü bilgi, belge ve materyalin fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran EVDEUZMAN ve/veya hak sahiplerine aittir. Üçüncü Şahısların ürün/hizmet/yazılım lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans/hizmet sözleşmelerine/koşullarına tabidir. Müşteri, E-KİLİT ve hizmetlere yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili, burada belirtilen şahsi kullanım lisansı dışında, hiçbir hak elde etmemektedir.
5.5. Değişiklikler: EVDEUZMAN kendi kararına bağlı olarak her zaman, Sözleşmeye konu hizmetleri ya da hizmet koşullarını, paket içeriklerini, kısmen ya da tamamen revize etmek, Müşteri’ye ilave sorumluluklar yüklemek veya daha önce kapsama dahil bazı hizmetleri ortadan kaldırmak ya da iptal etme hakkına sahiptir. EVDEUZMAN, ilgili mevzuat ve hizmet gereklerine bağlı olarak Sözleşme ’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları kurumsal web sitesi ile E-KİLİT portali ve uygulamalarda yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Müşteriler güncellenen Sözleşme’ deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam edilmesi, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalındığı anlamına gelir.
5.6. Denetleme: EVDEUZMAN veya temsilcilerinin Sözleşme kapsamındaki hizmete ilişkin; Taşınmaza, E-KİLİT sistemine, Üyelik kayıtlarına ve hizmetlerle ilgili tüm Müşteri kayıtlarına her zaman erişim hakkı olacak ve kontrol ve denetimde bulunabileceklerdir. Müşteri böylesi bir erişim, kontrol ve denetim için EVDEUZMAN veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlamayı önceden kabul ve taahhüt etmiştir.
5.7. Sağlık Ve Emniyet: Müşteri, bu Sözleşme kapsamında E-KİLİT sistemi üzerinden hizmet alımında bulunurken; Taşınmazı gezecek kişilere, üyelere, E-KİLİT sisteminin montajını ya da sökümünü yapacak servis elamanlarına, EVDEUZMAN denetmenlerine ve çalışanlarına sağlıklı ve emniyetli bir hizmet ortamı sağlamaktan sorumludur. Sayılan kişilerin ya da hizmet ve Taşınmaz için doğrudan veya dolaylı olarak tahsis edilecek kişilerin maruz kalacağı kazalardan Müşteri doğrudan kendisi sorumludur.
5.8. Kişisel Veriler: EVDEUZMAN, Müşterilerin gizli bilgilerini/kişisel verilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemlerin aynısını alarak koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.
Müşteri; Sözleşmenin ifası için zorunlu kişisel verilerinin(ad, soyad, cep telefonu, taşınmazın açık adresi, taşınmazın özellikleri, Taşınmaz video ve fotoğraflardan oluşan görsellerini, üyelik bilgileri vs) EVDEUZMAN tarafından işlenmesine ve üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izni önceden verdiğini, buna rızası bulunduğunu beyan ve kabul etmiştir.
EVDEUZMAN, Müşterinin kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.
Müşteri bilgilerinin, üçüncü şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından EVDEUZMAN, her ne surette olursa olsun sorumlu tutulamaz. EVDEUZMAN’ ın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Müşteriye aittir.
EVDEUZMAN KVK Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak Müşteri: müşteri bilgileri, taşınmaz bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, cep telefonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Müşteri ile EVDEUZMAN arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.
Müşteri; EVDEUZMAN’ a, personellerine, üyelerine ve müşterilere ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine azami düzeyde riayet edeceğini; bu kişisel veri, bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya vb. mecralarda paylaşmayacağını, açık rıza alınmamış ve tarafına açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da görseli süre sınırı olmaksızın işlemeyeceğini ve kullanmayacağını, aksine hareket durumunda üçüncü şahıslar ile EVDEUZMAN’ a karşı tüm sorumluğun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul etmiştir.
5.9. Demirbaş Sigortası: Bu Sözleşme kapsamında, E-KİLİT montaj ve kurulumu yapılan Taşınmaz ile bu Taşınmazda kurulumun yapıldığı esnada bulunan eşya ve demirbaşlarda hizmet dolayısıyla meydana gelebilecek hasar ve kayıplara bağlı zararların tazminine ilişkin sınırlı tutarda teminat içeren sigorta EVDEUZMAN tarafından yaptırılmaktadır. Sigorta kapsamındaki teminatlar ile tutarlara ilişkin gerekli bilgi Müşteriye verilmiştir. EVDEUZMAN’ ın sorumluluğu, teminatı kapsamına alınan rizikolar ile sigorta teminat tutarlarıyla sınırlı olup, hiçbir durumda, diğer sorumluluk halleri ile teminat tutarlarını aşan zararlar yönünden Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.10. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması: Demirbaş sigortası kapsamında tazmin edilecek kayıp ve hasarlar hariç; E-KİLİT platformunun Taşınmaza kurulumu ve kullanımdan doğacak tüm risk, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde Müşteriye aittir. EVDEUZMAN bu Sözleşme kapsamında; kar kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla hiçbir özel, dolaylı, sonuç ya da bağlı zararlardan, cezai zararlardan ve hasarlardan Müşteri’ye karşı hiçbir biçimde sorumlu olmayacaktır. EVDEUZMAN bu tür hasar ve zararların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan/zarardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz:
a) E-KİLİT ve bağlı hizmetlerin kullanımı, hizmetlere erişim veya kullanımın aksaması;
b) EVDEUZMAN’ ın makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından,
EVDEUZMAN sorumlu değildir. Demirbaş Sigortası üzerinden tazmin edilecek kayıp ve hasarlara bağlı zararlar hariç, EVDEUZMAN’ ın E-KİLİT ve hizmetlerle ilgili tüm hasar, kayıp ve hukuki sebepler için Müşteriye karşı olan yükümlülüğü, hiçbir koşulda Sözleşmeye konu toplam hizmet bedeli tutarını geçemez. Müşteri, Tarafların ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç; sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talepten feragat etmeyi, bu taleplerden EVDEUZMAN’ ı ve EVDEUZMAN ile ilişkili tüm tarafları beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olduğu kabul edilmiştir.

6. E-KİLİT SİSTEMİNİN MONTAJ VE DEMONTAJI:
6.1. E-KİLİT’ e İlişkin EVDEUZMAN Garantisi: EVDEUZMAN: (a) Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri yerine getirebilmek için gereken deneyime, yeterliliğe ve tüm lüzumlu kayıt ve lisanslara sahip olduğunu, (b) E-KİLİT Sisteminin kurulumu, bakım ve onarımı, sökümü ve geri alınmasıyla ilgili personel, ekipman ve teçhizatın kendisi tarafından temin edileceğini,(c) E-KİLİT Sisteminin kurulumu sırasında Taşınmazın temiz tutulacağını ve zarar verecek herhangi bir davranıştan kaçınılacağını, (d) Müşteriden kaynaklanmayan teknik nedenlerle E-Kilit montajının yapılamaması halinde Sözleşmenin yürürlük kazanmayacağını, kendiliğinden feshedilmiş sayılacağını ve varsa tahsil edilen paket hizmet bedelinin Müşteriye iade edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.2. Müşteri Beyan ve Garantileri: Müşteri;
a) Sözleşmeye konu Taşınmaz üzerinde hukuken her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu,
b) E-KİLİT Sisteminin kurulumu, E-KİLİT üzerinden taşınmazın kapısının açılması, bu yolla üçüncü şahısların taşınmaza girmesi, gezmesi; Taşınmazı taşıdığı tüm alan ve ekipmanlarıyla birlikte incelemesine izni ve onayı olduğunu,
c) Taşınmaza erişimle ve Taşınmaza girilmesi ve incelenmesiyle ilgili hak sahiplerinden, kat maliklerinden, kiracı, kullanıcı ya da her ne ad altında kullanan olursa olsun tüm ilgililerden alınması gerekli izinlerin alınmasının kendi sorumluluğunda olduğunu, izinlerin alınmamış olması nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, başvuru, şikâyet, dava ve zarar nedeniyle tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu,
d) EVDEUZMAN’ a iletilen, verilen; kendisine, Taşınmaza ve alınacak hizmetlere ilişkin her türlü bilginin güvenilir ve doğru olduğunu, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu, bütün bu bilgi ve kayıtları E-KİLİT sisteminden ve hizmetlerden yararlanılabilmesi için tam gerçekleri yansıttığını,
e) E-KİLİT sistemi üzerinden temin edilecek hizmete ilişkin tüm gereksinim ve olasılıkların bilincinde olduğunu, hizmeti alabilmesi için ilave veya özel herhangi bir gereksinim veya olasılık ortaya çıkması halinde derhal yerine getireceğini, (Taşınmazda kapının yanında data hakkı bulunmaması, E-Kilit’in kapıya uymaması hallerinde hiçbir koşulda kurulum ve montaj yapılmaz),
f) E-KİLİT sistemin kurulacağı Taşınmazın niteliğine göre EVDEUZMAN, personeli ve Üyeler için güvenli bir hizmet ortamı sağlayacağını,
g) Taşınmaza E-KİLİT kurulumu yapıldığı ve bu yolla Taşınmazı gezecek kişiler olduğunu Apartman Yönetimine, Site Yönetimine bildirmeyi, hizmetin sunulması için gerekli tüm bilgilendirmeleri önceden ve bizzat yapmayı,
h) Taşınmazın satıldığını ya da kiralandığını derhal EVDEUZMAN’ a EVDEUZMAN’ ın belirleyeceği usulde bildirmeyi,
Beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
6.3. Müşteri E-KİLİT Sisteminin kurulacağı Taşınmazın açık adresini tam olarak vermekle yükümlüdür. Ayrıca E-KİLİT kurulumunu ve hizmetlerin verilmesini doğrudan ya da dolaylı yollardan etkileyecek bilgi ve belgelerin temini Müşterinin sorumluluğundadır. Taşınmaza ilişkin bilgiler, EVDEUZMAN tarafından bir doğrulama yapılmaksızın olduğu gibi kullanılmakta ve E-KİLİT platformuna girilmektedir. Taşınmaz adresinin ya da Taşınmazı tanıtan bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından dolayı EVDEUZMAN’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.4. Müşteri Taşınmazına E-KİLİT kurulumunun yapılabilmesi için hizmet bedelinin/seçilen paket bedelinin ödenmiş olması ve Sözleşmede yazılı Müşteriye ait yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gereklidir.
6.5. E-KİLİT montajının yapılabilmesi için Müşterinin montaj ve kuruluma nezaret etmesi, iş bu Sözleşmeyi imzalayarak EVDEUZMAN’ ın görevlendirdiği kişilere anahtarı teslim etmesi gereklidir. Montajdan sonra Taşınmazın anahtarı EVDEUZMAN’ da kalacak, hizmetin sona ermesine müteakip Müşterinin tercih ettiği teslim seçeneğine göre Müşteriye iade edilecektir. Anahtar en geç 30 gün içinde iade alınacak, alınmadığı takdirde EVDEUZMAN’ ın herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.
6.6. E-KİLİT montajı yapılacak taşınmazın su, gaz ve elektrik bağlantılarının kapalı olması gereklidir. Taşınmazın su ve doğalgaz gibi kullanım şebekelerinin kapatılmasından ve bunların kontrolünden Müşteri sorumludur.
6.7. Taşınmazda eşya bulunması ya da Taşınmaz kapısında elektronik kilit sistemlerinin (şifreli ya da parmak izi ile açılan kapı vs.) bulunması halinde E-Kilit kurulumu yapılmaz. Müşterinin Taşınmaza ilişkin eksik ya da doğru bilgi vermemesi nedeniyle kurulum yapılamaması ya da Müşteriden kaynaklanan nedenlerle E-KİLİT’ in sökülmesi hallerinde EVDEUZMAN tarafından belirlenecek montaj-demontaj masraf ve giderleri Müşteriden tahsil edilir.
6.8. E-KİLİT sistemi montajı yapılacak Taşınmazda yangın algılama ve erken uyarı sistemleri bulunmalıdır. Sistemlerin bulundurulması ve kullanımından Müşteri sorumludur.
6.9. KİLİT Kurulumu yapıldıktan sonra, Müşteri dahil Taşınmaza yalnızca E-KİLİT platformu üzerinden giriş yapılabilecektir. Müşteri, kurulumdan sonra ancak E-KİLİT üzerinden giriş yapabileceğini önceden kabul etmiş sayılır.
6.10. Müşteri Taşınmaz üzerinde tasarruf hakkına sahip olmalı ve lüzumlu tüm izinleri almış olmalıdır.
6.11. Hizmet prensibi olarak herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen imara aykırı, tasarrufun şekline göre kiralanmasına ya da satılmasına engel bir durum ya da takyidat içeren taşınmazlara E-KİLİT kurulumu yapılmamakta ve hizmet verilmemektedir. Hizmete başlanılmasından sonra böyle bir durumun tespiti durumunda hizmete derhal son verilir ve E-KİLİT Taşınmazdan alınır. Eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle hizmete son verilmesi halinde sunulan hizmet bedelleri Müşteriden alınır. Taşınmazın hizmet verilecek koşullarda olmadığının anlaşılması durumunda Üye ve/veya EVDEUZMAN zararlarından Müşteri sorumludur.
6.12. EVDEUZMAN, Taşınmaza E-KİLİT sistemine ve sunulacak hizmetlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik Taşınmazın görülebilir bir yerine ilan, afiş, branda, ışıklı ışıksız tabela koyma ve Sözleşme geçerli ve yürürlükte olduğu sürece Taşınmazda bulundurma hakkına sahiptir.
6.13. EVDEUZMAN, Taşınmaz ve Müşteri bilgilerini hizmet ve Taşınmazın konu edileceği tasarrufun niteliğine göre online satış ve pazarlama sitelerinde, yazılı ve görsel medyada, internet ve muhtelif sosyal medya ortamlarında yayınlama, bulundurma, işleme, paylaşma ve kullanma hakkına sahiptir.
6.14. EVDEUZMAN’ ın Müşterinin Taşınmazın tasarrufuna ilişkin düşünce ve beklentilerine yönelik bir taahhüdü ya da garantisi bulunmamaktadır. Taşınmazın tasarrufun türüne göre (kiralama, satış, fiyat vs.) değerlendirilmesi ve bunun tüm sonuçları Müşterinin sorumluluğundadır.
6.15. Taşınmazın bu Sözleşmede belirtilen hizmetlere konu edilmesi dolasıyla iş emniyeti, güvenlik ve diğer ilgili mevzuata uygun davranılması ve mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemin alınmasında EVDEUZMAN herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Taşınmazın kapısının E-KİLİT yoluyla açılması, açık tutulması, Üyelere ya da üçüncü şahıslara gezdirilmesi ya da Taşınmazın bu Sözleşme şartlarında E-KİLİT üzerinden işleme tabi tutulmasından, neticeden bu konulardaki hukuki ve cezai sorumluluklardan bizzat Müşteri ve/veya ÜYE sorumludur.

7. E-KİLİT SİSTEMİNİN KULLANIMI
7.1. E-KİLİT üzerinden Taşınmazın kapısının açılabilmesi için Üyelerden ve Taşınmazı gezecek kişilerden Ad-soyad, TCKN, cep telefonu ve SMS doğrulama kodu alınacaktır. Ayrıca devletin sağladığı servisler üzerinden TCKN doğrulaması yapılacaktır.
7.2. Kullandığı gsm hattından dolayı (cep telefonunu kapalı olması ya da cep telefonunun çekmemesi, iletişim hatası gibi haller vb.) E- Kilit hizmetlerinden tam ve gereği gibi yararlanamayan Müşteriler yönünden EVDEUZMAN herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7.3. EVDEUZMAN, Müşteriye Taşınmazı gezecek Üyenin adını soyadını ve cep telefonunu Müşterinin kayıtlı telefonuna SMS ile bildirecektir.
7.4. Hizmetin ve E-KİLİT sisteminin kurulumunun işleme alınma zamanı iş bu Sözleşmenin imzalanması, Hizmet Bedelinin ödemesi ve EVDEUZMAN’ ın gerekli incelemeyi yaparak hizmet satışını aktifleştirdiği andır. Montaj ve kurulama hizmetin onaylanmasına/işleme alınmasına/aktifleştirilmesine müteakip derhal başlanacaktır. Taşınmazdan kaynaklanan teknik sebeplerle montajın yapılamamış durumunda Paket Hizmet bedeli Müşteriye iade edilir.
7.5. Müşteri, kendisine verilecek ya da kendisi tarafından oluşturulacak kullanıcı adı ve bir şifre ile Taşınmaza ve alınacak hizmetlere ilişkin bilgi ve kayıtları takip etme, tanınan kısım ve kayıtlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şifre ve kullanıcı adının muhafazasından Müşteri sorumludur.
7.6. Taşınmazın kapısı Üye tarafından kapatılacaktır. Bu yönde bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmemek kaydıyla kapının kapanıp kapanmadığı manyetik sensor ve uyarıcı buzzer kullanılarak EVDEUZMAN çağrı merkezi tarafından kontrol edilmektedir. Bu önlemlere rağmen kötü niyetli hareketler ya da Üyenin ihmal ya da kusuru neticesi meydana gelecek zarar ziyandan EVDEUZMAN’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.7. E-KİLİT kapsamında yer gösterme hizmetleri, haftanın 7 günü mevsime göre değişiklik hakkı saklı kalmak kaydıyla sabah 08.00 akşam 18.30 saatleri arasında verilir.
7.8. EVDEUZMAN, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, herhangi bir zamanda Üyelerin E-KİLİT hizmetleri kullanımını kısıtlayabilir. Onaylanmış bir Üye randevusu bulunsa bile iptal edebilir ya da başka bir zamana öteleyebilir.
7.9. Taşınmazın, Müşteri tarafından tasarrufu düşünülen amaca ya da özel amaçlara uygunluğuyla ilgili EVDEUZMAN’ ın özel ya da genel herhangi bir taahhüdü, garantisi ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Taşınmazın tasarrufun türüne göre gösterilmesi, gezdirilmesi, kiralanması, satılması ya da benzeri tasarruflara konu edilmesi, değerlendirilmesi ve bunun tüm sonuçları Müşteri ve/veya ÜYE sorumluluğundadır. Yasaların izin verdiği ölçüde ve Müşterinin Hizmetlerden yararlanmasına bağlı olarak EVDEUZMAN; satıla bilirlik, kiralana bilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder.
7.10. EVDEUZMAN, Hizmetlerin devamlı ve kesintisiz olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler ya da öngörülemeyen olayların engel olması halinde bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşınmazların uygun olmasına da bağlıdır.
7.11. Hizmet paketi türüne göre “değerleme” hizmetleri E-KİLİT platformuna girilen Taşınmaz bilgilerinin platform üzerinden verilerin otomatik işlenmesi suretiyle yapılan bir çalışmayı ifade eder. Taşınmazın fiili ve hukuki tüm nitelikleri ile değerini kapsayacak şekilde SPK kriterlerine göre yapılmış tam bir gayrimenkul değerleme hizmeti olarak dikkate alınamaz.

8. E-KİLİT SİSTEMLERİNİN MÜLKİYETİ, MUHAFAZA VE İADESİ
8.1. E-KİLİT platform ve sistemlerinin mülkiyeti EVDEUZMAN’ a aittir.
8.2. E-KİLİT’ in Müşteri Taşınmazına teslimi ile Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi ya da hizmetin sona ermesine bağlı olarak EVDEUZMAN’ a iadesine kadar ki oluşacak kayıp rizikosu ile hasar riski Müşteri’ ye aittir.
8.3. EVDEUZMAN’ a ait E-KİLİT’ in, Taşınmazın ya da Taşınmazda bulunan demirbaş ya da eşyaların; Müşteri, Üye ya da 3. kişilerin ihmal, dikkatsizlik ya da kusuru neticesi hasara uğraması ya da kaybı hallerinde oluşacak zarardan Müşteri sorumlu olacaktır.
8.4. E-KİLİT’ e 3. şahıslar tarafından ya da herhangi mahkeme ya da icra dairesi tarafından el atıldığı, herhangi bir müdahale vaki olduğu ya da bunlar üzerinde mülkiyet iddiasında bulunulduğu takdirde Müşteri, E-KİLİT’ in EVDEUZMAN’ a ait olduğunu o anda beyan etmek, ilgili zabıtlar ile tutanaklara yazdırmak, mülkiyetin EVDEUZMAN’ a ait olduğuna dair ilgili kayıtları sunmak ve EVDEUZMAN’ ın hukukunu korumak için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Müşteri, EVDEUZMAN’ ı bu müdahaleden derhal haberdar edecek ve EVDEUZMAN’ ın hukukunun korunması için lüzumlu tüm tedbirleri alacaktır. Bu madde hükmüne uyulmaması nedeniyle EVDEUZMAN’ ın uğrayacağı tüm zarardan Müşteri sorumludur.
8.5. Müşteri; EVDEUZMAN, Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler ya da üyeler ile arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta ya da E-KİLİT’ e konu hizmetlerin herhangi bir aşamasında her ne şekilde ve sebeple olursa olsun; Taşınmazda kurulu bulunan E-KİLİT sistemine veya bağlı cihaz ve ürünlere, fiziki ya da teknik yolla müdahalede bulunamaz, E-KİLİT cihaz ve sistemlerinde değişiklik ya da ilave yapamaz, yaptıramaz, işlerliğini ve çalışmasını engelleyecek ya da değiştirecek bir girişimde bulunamaz. E-KİLİT Platformu güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu maddede belirtilen eylemleri kişi ya da kullanıcıların E-KİLİT platformuna erişimi sonlandırılır ve E-KİLİT taşınmazdan alınır. Taşınmaz ya da E-KİLİT’ te bir zarar oluşup oluşmadığına bakılmaksızın izinsiz müdahalenin tespiti halinde EVDEUZMAN’ ın Sözleşmeyi tek yanlı feshi ve oluşan zararlarını Müşteriden talep hakları saklıdır.
8.6. EVDEUZMAN, Müşteriler ile Üyeler arasındaki ya da bunlar ile aracı tellal, emlak komisyoncusu ve benzeri kişiler arasındaki ticari ilişkinin, söz ya da taahhütlerin tarafı olmayıp, bunlara karışmaz. Müşteri, bir üçüncü şahıs ya da emlak komisyoncusu aracılığıyla E-KİLİT hizmeti alımı gerçekleştirse bile, EVDEUZMAN dışındaki tarafların kendi aralarında ya da bunlar ile üçüncü şahıslar arasındaki hak ya da alacak talepleri ile başvuru ya da şikâyetin tüm sorumluluğu ilgili taraflara aittir.
8.7. Müşteri, Taşınmaza ve E-KİLİT’ e ilişkin olağan dışı bir durumla karşılaştığında bunu, herhangi bir kazayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, varsa çalınan ya da kaybolan eşyaları EVDEUZMAN’ a derhal bildirmekle yükümlüdür. Taşınmaza ilişkin, kendi kusuruyla sebep olduğu hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ile yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müşteriye aittir.
8.8. Kullanım koşullarını ihlal: EVDEUZMAN, bu Sözleşmeye ya da E-KİLİT Kullanım Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, hizmetleri askıya alma, E-KİLİT’ i pasif hale getirme, erişimi askıya alma, sonlandırma ve Sözleşmeyi iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Müşteri adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Bu madde de yazılı hallerin gerçekleşmesi halinde Müşteriye bedel indirimi ya da iadesi yapılmaz. EVDEUZMAN’ ın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması burada belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

9. MALİ HÜKÜMLER
9.1. Hizmet ve Sözleşme Bedeli: Müşterinin Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetler karşılığında ödeyeceği bedeller ile ödeme koşulları Hizmet Paket türüne göre belirlenmiş ve Sözleşmenin giriş kısmında gösterilmiştir. Hizmet paketleri bazında belirlenen hizmet bedellerine katma değer vergisi ile diğer vergiler dâhildir.
9.2. Hizmet Paketlerinde öngörülen süreden önce Taşınmazın satılması ya da kiralanması durumunda, herhangi bir bedel indirimi ya da iade yapılmaz.
9.3. Ödeme: Bu Sözleşme kapsamında yerine getirilecek hizmetlere karşılık olarak EVDEUZMAN’ a ödenecek bedeller kredi kartı ile ve peşin olarak ödenir. EVDEUZMAN kredi kartı dışında EFT/banka havalesi ya da başka ödeme seçenekleri sunabilir ya da var olan ödeme biçimlerini iptal edebilir. Kredi Kartıyla Online Ödeme tüm Vısa, Mastercard ve diğer kredi kartlarıyla güvenli bir şekilde ödeme (online olarak) yapılabilir. Ödeme yapılan kredi kartının Müşteriye ait olması zorunlu değildir.
9.4. Ödeme işleminin EVDEUZMAN tarafından teyit edilmesinin ardından, fatura kesilecek ve işlem sırasında Müşteri tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.
9.5. Müşteri’nin, herhangi bir sebeple Sözleşmeye konu hizmet bedellerini ödememesi, ödemenin ilgili banka tarafından iptal edilmesi veya benzeri bir durum sebebiyle söz konusu bedelin EVDEUZMAN tarafından tahsil edilememesi halinde; EVDEUZMAN’ ın hizmet yükümlülüğü, başkaca bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
9.6. Müşteri tarafından hukuka aykırı bir ödeme işlemi yapılması nedeniyle EVDEUZMAN’ a yapılan ödeme banka tarafından E-KİLİT kurulumundan sonra iptal edilirse veya başka herhangi bir sebeple ödeme gerçekleşmezse; Müşteri, tüm montaj, kurulum, teslimat ve iade masrafları kendisine ait olmak üzere E-KİLİT Sistemini derhal EVDEUZMAN’ a iade edecektir. Bu süre zarfında sözleşme konusu hizmetin kullanılması halinde; EVDEUZMAN’ ın alacaklarını ve uğradığı zarar ziyanını talep hakkı saklıdır.
9.7. Müşteri ya da Müşterinin kullandığı gsm hattı nedeniyle (cep telefonunu kapalı olması ya da cep telefonunun çekmemesi gibi haller vb.) E- Kilit hizmetlerinden tam ve gereği gibi yararlanılamaması halinde tüm sorumluluk Müşteriye aittir. Bu gibi haller hizmet bedelinin ödenmemesi ya da ödenen hizmet bedelinin iadesi için gerekçe oluşturmaz.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
10.1. Sözleşmenin Süresi: Sözleşme, giriş kısmında yazılı seçilen Hizmet Paketi Süresi boyunca geçerlidir. E-Kilit Kurulu Taşınmazın Sözleşme süresi sona ermeden kiralanması ya da satılması halinde, tasarrufun gerçekleştiği tarih itibariyle Sözleşme kendiliğinden sona erer. Erken sona erme halinde kalan hizmet dönemine karşılık gelen ücret iade edilmez.
10.2. Hizmet paket süresinin sona ermesi halinde, Müşteri ilave paket satın almaz ise Sözleşme süresi sonunda kendiliğinden sona erer ve E-KİLİT Taşınmazdan alınır. Müşteri Hizmet Paket süresi sona ermeden dilerse, paket uzatım bedellerini ödeme koşuluyla asgari 1’er (birer) aylık ek hizmet süresi satın alabilir. Müşterinin yeni hizmet paketi satın alma hakkı saklıdır.
10.3. Müşterinin, E-Kilit kurulumu yapılmamış ve hizmetin sunumuna başlanmamış olmak kaydıyla Sözleşmenin tanzimine müteakip 7(yedi) gün içinde Sözleşmeden cayma hakkı var. Cayma hakkının kullandığına dair yazılı bildirimin EVDEUZMAN’ a ulaşmasına müteakip Sözleşme sona erer ve varsa yapılmış ödemeler Müşteriye iade edilir. E-KİLİT montajı yapıldıktan sonra bu hak kullanılamaz.
10.4. Sözleşmenin Feshi: EVDEUZMAN; Müşteri’nin kusuru nedeniyle bizzat ve/veya 3. Şahısların herhangi bir zarara maruz kalması, E-KİLİT sisteminin zayi olması, el koyma, haciz, tedbir ya da benzeri bir hukuki işleme maruz kalması ve benzeri Müşteri kaynaklı sebeplerin bulunması halinde yazılı olarak ihtar edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi fesihle, E-KİLİT’ in iadesini talep edebilir. EVDEUZMAN’ ın bu hakkını kullanması halinde Müşteri, E-KİLİT’ i derhal EVDEUZMAN’ a iade edeceğini beyan ve kabul etmiştir. Müşteri, EVDEUZMAN ile arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta elinde bulunan EVDEUZMAN’ a ait E-KİLİT ve bağlı cihaz ve ürünlerin iadesini ve teslimini geciktirmeyecektir.
10.5. Cezai Şart: (i) Müşteri Sözleşme’ yi haklı bir neden olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmez ya da feshederse, (ii) Müşteri kusuruyla E-KİLİT sistemi zayi olur ya da E-KİLİT Sistemi bir kez daha kullanılamayacak şeklide zarar görürse, (iii) EVDEUZMAN’ ın Müşteri ile yapmış olduğu bu Sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi halinde, iade edilmeyen, zayi olan ya da hasara uğrayan E-KİLİT Sistemi bedeli dışında EVDEUZMAN’ ın oluşan tüm zararı tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla, feshe bağlı olarak; Sözleşmenin giriş kısmında yazılı Hizmet Bedelinin iki katı tutarında cezai şartı EVDEUZMAN’ a ödemeyi gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt etmiştir.
10.6. Mücbir Sebep: Grev, lokavt, ekonomik kriz, salgın hastalık, halk hareketleri, sokağa çıkma yasağı ve benzeri mücbir sebep halleri ile yasalarda meydana gelecek değişiklikler, idari makamların ruhsat ve izinleri iptal etmesi veya askıya alması; elektrik altyapısı ile data/iletişim hatlarındaki arızalar, bağlantı sorunları, E-KİLİT’ e yetkisiz kişilerce müdahalede bulunulması, Taşınmaza erişimle ilgili ayrıca bir izin gerekliliği gibi EVDEUZMAN’ ın kontrolü dışında meydana gelecek sebeplerden veya üyeler ile bizzat Müşteriden kaynaklanabilecek diğer aksaklık ya da gecikmelerden EVDEUZMAN sorumlu değildir. Taraflar, mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir sebebin 60(altmış) günden fazla sürmesi halinde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebep halinde, mücbir sebebin doğduğu gün ile Sözleşmenin sona erme tarihi arasındaki hizmete konu edilmemiş kısmın tahsil edilen hizmet bedeli Müşteriye iade edilir. Bizzat Müşteriden kaynaklanacak diğer aksaklık ya da gecikmeler ile elektrik altyapısı ile data/iletişim hatlarındaki arızalar, bağlantı sorunları, E-KİLİT ’e yetkisiz kişilerce müdahalede bulunulması halleri için Müşteri bedel indirimi ya da iadesi talebinde bulunamaz.
10.7. Sona Ermenin Sonuçları: Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Müşterinin E-KİLİT sistemi üzerindeki kullanım hakkı kendiliğinden sona erer. Müşteri, sona ermeye müteakip en geç 3(üç) gün içerisinde E-KİLİT Sistemini tam ve çalışır durumda iade etmek ve/veya EVDEUZMAN servis elamanlarınca sökülerek alımına müsaade etmek zorundadır. Aksi halde, kendisine fatura edilecek olan iade edilmeyen, zayi olan ya da hasara uğrayan E-KİLİT Sistemi bedeli ile EVDEUZMAN’ ın oluşan tüm zararı tazmin dışında bu Sözleşmede yazılı feshe bağlı cezai şartı ödemekle yükümlüdür.

11. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
11.1. Ticari İletişim: Müşteri, EVDEUZMAN ya da EVDEUZMAN’ ın kontrol etmediği, 3. Şahıslardan elektronik ileti veya ticari elektronik ileti (SMS, eposta vb.) gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri ret etme hakkına sahiptir. Ret talepleri E-KİLİT tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericisinin E-KİLİT olduğu elektronik iletilerde gösterilir.
11.2. Devir: Müşteri, EVDEUZMAN’ ın önceden yazılı onayını almaksızın bu Sözleşme kapsamındaki hak, yükümlülük ve borçlarını 3. şahıslara devir ve temlik edemez. EVDEUZMAN: bu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.
11.3. Uygulanacak Hukuk ve Sorunların Halli: Bu Sözleşmeden ve sözleşmenin sona ermesinden doğan ihtilaflar da (Türk) hukuku uygulanacaktır. Müşteri, (İstanbul-Merkez) mahkemelerinin ve Merkez icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul eder. Müşterinin Tüketicinin Korunması Mevzuatı çerçevesinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvuru hakkı saklıdır.
11.4. Tebligat: Bu sözleşme ile ilgili tüm uyarılar Taraflar bölümünde yer alan adreslere yapılır. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur.
11.5. Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde, EVDEUZMAN’ ın tutmuş olduğu resmi, özel her türlü kayıt, belge, doküman, kamera ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder
11.6. Damga Vergisi: Bu sözleşme ile eklerinden doğacak damga vergisi EVDEUZMAN tarafından ödenir.
11.7. Suret ve İmza: Müşteri, bu sözleşmeyi, tamamen okuduğunu, Sözleşme hükümlerinin münhasıran Taraflar arasında E-KİLİT sisteminin kurulumu ve kullanımına ilişkin olduğunu, E-KİLİT Sisteminin Taşınmaza kurulumu ve kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’nin bir nüshasının tarafına verildiğini, yazılı tüm hususları kabul ettiğini, bütün hüküm ve koşullarına tamamen uyacağını açık bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ilk sayfada yazılı düzenleme tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve bir nüshası Müşteriye verilmiştir.